เขียนโดย Super User
ฮิต: 197

โครงการอบรมศิลปะประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมอบรมศิลปะการป้องกันตัวด้วยปันจักสีละ) ระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ