เขียนโดย Super User
ฮิต: 36

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019และจัดทำหน้ากากฯเพื่อป้องกันตนเอง 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมน้ำพุเสด็จ อบต.ตะปอเยาะ