foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างพื้นผิวคอนกรีตเป็นถนนลาดยางพาราแอส ฟัทส์ ซอยบาโงตือเงาะ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ด้านการด ารงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิค - ๑๙ (มอบ เครื่องอุปโภคบริโภค) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างพื้นผิวคอนกรีตเป็น ถนนพาราแอสฟัลท์ ซอยวอแซถึงปากซอยบาเละนาเหะ ม.๒ บ้านบูเกะบากง ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถมดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๓ เครื่อง 

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัด

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อและติดตั้งบ่อพัก จำนวน ๑ จุด ถนน สายบลูกาฮีเล หมู่ที่ ๓ บ้านบลูกา ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ Rights Reserved.