foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

รายชื่อพนักงานส่วนตำบลประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

 

 

                   รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สำนักงานป.ป.ช.ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละ แหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านซึ่งเกี่ยวข้อง กับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริตทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างพื้นผิวคอนกรีตเป็นถนนลาดยางพาราแอส ฟัทส์ ซอยบาโงตือเงาะ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ด้านการด ารงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิค - ๑๙ (มอบ เครื่องอุปโภคบริโภค) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างพื้นผิวคอนกรีตเป็น ถนนพาราแอสฟัลท์ ซอยวอแซถึงปากซอยบาเละนาเหะ ม.๒ บ้านบูเกะบากง ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถมดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๓ เครื่อง 

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัด

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อและติดตั้งบ่อพัก จำนวน ๑ จุด ถนน สายบลูกาฮีเล หมู่ที่ ๓ บ้านบลูกา ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

 


 

Copyright © 2020 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ Rights Reserved.