foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

 


รายงานการประชุมสมัยสามัญ


  • รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1

          - ครั้งที่ 1

          ครั้งที่ 2

  • รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2

          - ครั้งที่ 1

          ครั้งที่ 2

  • รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3

          - ครั้งที่ 1

          - ครั้งที่ 2

  • รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4

          - ครั้งที่ 1

          ครั้งที่ 2

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ Rights Reserved.