foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

 


รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ


  • รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

            - ครั้งที่ 1

            ครั้งที่ 2

  • รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

            - ครั้งที่ 1

            - ครั้งที่ 2

  • รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

            - ครั้งที่ 1

            ครั้งที่ 2

  • รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4

            - ครั้งที่ 1

            ครั้งที่ 2

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ Rights Reserved.