ระบบสมาชิก

 
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป ฯ การเลือกตั้งกับประชาชน แก่ประชาชน
ด้วยกฎหมายมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ประการแรก เนื่องจากประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีบรรทัดฐานเดียวกัน เรื่องของบทบัญญัติของกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและติดตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกฎหมายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ด้วยปัจจุบันมีประชาชนจำนวนไม่น้อยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายที่จำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยภารกิจต่างๆทำให้ไม่มีโอกาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับตนเอง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือไม่สามารถเข้าใจในประเด็นของกฎหมายได้อย่างถ่องแท้โดยทางผู้จัดทำโครงได้ดำเนินการแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินกระบวนการทางคดีอาญาซึ่งถือว่าเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงจะได้รับ อีกทั้งโครงการนี้ยังสามารถให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐส่งเสริมการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความโปร่งใส ประการที่สอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงหลักการทำงาน การอำนวยความสะดวก ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ปฏิบัติราชการผิดพลาดอันก่อให้เกิดผลเสียต่อรัฐหรือกระทำการทุจริต ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าราชการทุกคนจะต้องยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อไป
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer