ระบบสมาชิก

 
ข้อมูล อบต.
 
ประวัติความเป็นมา
           - ความเป็นมา คำว่าตะปอเยาะเป็นภาษาถิ่น  แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ผลมีหนามคล้ายขนุนผลโตขนาดเท่าส้มโอ รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน กล่าวกันว่าเมื่อสมัยก่อน มีต้นตะปอเยาะขนาดใหญ่อยู่ที่หมู่ที่1 บ้านตะปอเยาะ  มีราษฎรอพยพเข้ามา อพยพอาศัยตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฎหลักฐานแต่จากการสันนิฐานประมาณ 100 ปี ทางราชการรวมเอา 5 หมู่บ้าน คือบ้านตะปอเยาะ บ้านบูเกะบากง บ้านบลูกาสนอ  บ้านบลูกา บ้านกูยิ มารวมกันตั้งเป็นตำบลใช้ชื่อว่าตำบลตะปอเยาะและได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อวันที่และได้จัดเปลี่ยนฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตะปอเยาะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศลงราชกิจนุเบกษา วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2539
           - ภาษาที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาท้องถิ่น คือภาษามาลายู ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพษุรุษ และการติดต่อสัมพันธ์กับชาวมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ในปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้เริ่มนิยมใช้ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น และมากว่าร้อยละ 50 สำหรับชายไทยมุสลิมจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้คัมภีร์อัลกรุฮ่าน เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจประจำวัน จึงสามารถอ่านและเขียนภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดี
          - ประเพณีดั้งเดิม ของชาวไทยมุสลิม มีพิธีเข้าสุนัต ประเพณีถือศิลอด ประเพณีงานเมาลิด ประเพณีรายอ ประเพณีอาซูรอ ประเพณีการแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
         -  องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะเป็นหนึ่งใน 5  ตำบลของอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอ ประมาณ  7  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอยี่งอ

พื้นที่/อาณาเขต
        ตำบลตะปอเยาะมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  33.55  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,966  ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้
   ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ         ตำบลลูโบะสาวอ  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
   ทิศใต้                        ติดต่อกับ         ตำบลลูโบะบือซา  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
   ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
   ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส   
     
ลักษณะภูมิประเทศ
    องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกสู่ตะวันออก  ซึ่งค่อยๆลาดเทลงเป็นที่ราบลุ่ม โดยเริ่มจากพื้นที่ภูเขาในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 สู่หมู่ที่ 3 หมู่ที่  2   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก       
                                              
ลักษณะภูมิอากาศ
     มี 2 ฤดู  คือฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -  เมษายนและฤดูฝนจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม - มกราคมจะเริ่มมีฝนตกหนักติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมโดยจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน      
                                                          
ลักษณะของดิน
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะดินร่วนเหมาะกับการเพาะปลูกสวนผลไม้ ปลุกยางพาราและทำนาข้าวส่วนที่ดินแถวตะโละมิญอมัลักษระที่ดินเป็นที่พรุเหมาะกับการปลูกปาลม์ประมาณเนื้อที่ 250 ไร่และประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประกอบการทางการเกษตรโดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณรอบนอกมีการทำสวนผลไม้ ทำนาและสวนยางพาราในเขตเทือกเขาบูโด  - สุไหงปาดี     
           
ลักษณะของแหล่งน้ำ
            ลักษณะแหล่งน้ำในตำบลตะปอเยาะ จะมีคลองเมาะแตล่อเลี้ยงปลาในคลองให้ชาวบบ้านหมู่ 4ในการหาปลาในการทำมาหากิน มีฝายทดน้ำโครงการพระราชดำริ หมู่ 4 บ้านบลุกาสนอ ทำหน้ากักเก็บน้ำให้ชาวบ้าน หมู่2-4ในการอุปโภคบริโภค และฝายขนาดเล็กของชลประทานจังหวัดนราธิวาสตั้งไว้ หมู่5 บ้านกูยิกักเก็บน้ำไว้ใช้ในอุปโภคบริโภคสำหรับประชานในพื้นหมู่ 5 บ้านกูยิ
 
ลักษณะของไม้และป่าไม้
          ลักษณะไม้ของตำบลตะปอเยาะเป็นไม้เนื้อแข็งแถวเทือกเขาบูโดอยู่แนวเขตหมู่4 บ้านบลูกาสนอและหมู่ 5 บ้านกูยิและไม้สาคู แถวป่าพรุหมู่ 1 บ้านตะโละมิญอ ส่วนลักษณะของป่าไม้ในตำบลตะปอเยาะเป็นป่าดิบชื้นแถวเทือกเขาบูโด เทือกเขายือลาแปตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสเป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบกระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง 150 เมตร  จากระดับน้ำทะเล  ไม้ที่สำคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่าง ๆ  เช่น  ยางนา  ยางเสียน  ส่วนไม้ชั้นรอง คือ  พวกไม้กอ  เช่น  กอน้ำ  กอเดือย
 
การแบ่งเขตการปกครอง
ตำบลตะปอเยาะ มีหมู่บ้านทั้งหมด  5  หมู่บ้าน  (อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ทั้งหมด)  ประกอบด้วย
หมู่ที่  1  บ้านตะปอเยาะ          มีนายนูเซ็ง เจ๊ะเต๊ะ                   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  2  บ้านบูเกะบากง          มีนายมะรอนิง อัตนิ                 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  3  บ้านบลูกา                มีนายสุชาติ  ดือราแม              ตำแหน่งกำนัน
หมู่ที่  4  บ้านบลูสนอ              มีนายเจ๊ะมิง  ลีมาอะ               ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  5  บ้านกูยิ                     มีนายมะรอเซะ  สาและ           ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer