ระบบสมาชิก

 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายของนายอาหะมะ วายะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ สรุปได้ดังนี้คือ

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1.1 สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 
1.2 สร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
1.3 ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟูาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมทั้งตำบลตะปอเยาะ 
1.4 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะให้มีความสวยงาม 
1.5 จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำและตื้นเขิน 
1.6 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ (บึงหล่ม) ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
1.7 สร้างและปรับปรุงพัฒนาน้ำตกพุเสด็จให้เป็นศูนย์ร่วมการพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลตะปอเยาะ

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะจะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับโดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น่าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้ราษฎรในท้องถิ่น 
2.2 จัดฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไป 
2.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรให้มีศักยภาพในเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเช่น การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำอาชีพการเกษตรกรรตามทฤษฎีแนวใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะปอเยาะ
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนอุดหนุนงบประมาณให้กับประชาชนในตำบลตะปอเยาะเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชน 
2.6 จัดให้ตลาดสดเกษตรให้เป็นตลาดสดเกษตรตำบลตะปอเยาะ 

3. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบลการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนตลอดจนส่งเสริม จริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ขาดโอกาสให้มีการศึกษาที่ดีต่อไปในอนาคต 
3.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 
3.3 สนับสนุนอาคารเรียนหรือศูนย์อบรมจริยธรรมให้เด็กเรียนหลักสูตรกีรออาตีและประชาชนในตำบลตะปอเยาะ 
3.4 สนับสนุนงบประมาณให้กับมัสยิด สุเหร่าเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ 
3.6 ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

4. นโยบายด้านสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลตะปอเยาะเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชานและเยาวชนในตำบลให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
4.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
4.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
4.3 ให้สงเคราะห์และสนับสนุนผู้ปุวยไข้และผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
4.4 จัดให้มีการอบรม สัมมนาทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูความรู้ด้านอาชีพและประสบการณ์แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างการและจิตใจ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
5.1 ส่งเสริมระบบสาธารณะมูลฐานให้มีความเข็มแข็ง 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อรวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตะปอเยาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย
5.4 ส่งเสริมการป้องกันโรคและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐานแก่ประชาชน

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.2 ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานราชการอื่นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีทำงานโดยนำการบริหารแนวใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
6.4 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
6.5 เน้นบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer