ระบบสมาชิก

 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

               ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ   

              การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง และร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน                                                                   

             การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนัก ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ การศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  กฎหมายอื่นของตำบล และการใช้เทคนิค SWOT เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการ ตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้ำ
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(6) การสาธารณูปการ
(7) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(4) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(5) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
(6) การจัดการศึกษา
(7) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(8) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(9) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(11) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(12) การส่งเสริมกีฬา
(13) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
(14) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(15) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(3) การผังเมือง
(4) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(6) การควบคุมอาคาร
(7) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(4) ให้มีตลาด
(5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน
(9) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(3) การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป้าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบาย ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสาคัญ

              

หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer